Disclaimer voor www.groepsreisopmaat.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.groepsreisopmaat.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Groepsreis op Maat. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groepsreis op Maat is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Groepsreis op Maat.

Geen garantie op juistheid
Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Groepsreis op Maat te mogen claimen of te veronderstellen. Groepsreis op Maat streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn ondanks de inspanningen, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Groepsreis op Maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.groepsreisopmaat.nl op deze pagina.
Een reisvoorstel op maat ontvangen? Wij helpen je graag!
Groepsreisopmaat.nl onderdeel van Pelikaan Reizen
Haveneind 2
4761 BZ Zevenbergen
Onderdelen Pelikaan Reizen